صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي پژوهشي > اولویت های پژوهشی دانشکده  
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved