صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي دانشجويان و دستياران > تحصیلات تکمیلی دانشجویان 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved