صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي هيئت علمي > دستورالعمل اجرایی توانمند سازی 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved