صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > كميته ترفيعات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

فرم ترفیعات سالیانه

آیین نامه ارتقاء هیئت علمی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء هیئت علمی

فایل جدول ارتقاء هیئت علمی

آیین نامه ترفیع هیئت علمی

فرم نظرسنجی همکاران و مدیر گروه

فرم خام CV هیئت علمی

فرم خام CV انگلیسی

v    کمیته ارتقای هیئت علمی دانشکده پزشکی

انجام کلیه مکاتبات اداری و اجرایی در این کمیته   شامل :

-     بررسی پرونده ارسالی اساتید  و نواقص آنها 

-     پیگیری برگزاری جلسات و دعوت اعضای کمیته در ارتباط با موضوع

-    ابلاغ و ارسال  مصوبات کمیته به معاونت اموزشی و فرستادن پرونده به کمیته منتخب 

-    ارسال موارد مربوط به ماده یک (فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ) ارتقای مرتبه به کمیته جذب

-   استعلام فعالیت دانش پژوهی   و پیگیری تاییدیه جذب  از هیئت اجرایی جذب

 

v    کمیته ترفیعات سالیانه  هیئت علمی دانشکده پزشکی

-    بررسی پرونده های ترفیع اعضای محترم هیئت علمی  و مستندات ارسالی

-     تنظیمات فرم های ترفیعات و محاسبه اولیه امتیازات و رفع نواقص مستندات ارسالی

-     ثبت مستندات ارسالی در CV  اساتید

-     بررسی ابلاغ آموزشی اساتید  و پیگیری صدور آن جهت بررسی در جلسه ترفیعات 

-    تکثیر و ثبت مستندات ارسالی و بایگانی در پرونده اساتید

-     برگزاری جلسات کمیته ترفیعات و ارسال مستندات جلسات به معاونت محترم آموزشی دانشگاه

در پایان هر سال موارد رکود اعضای محترم هیئت علمی مورد بررسی قرار میگیرد

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved