صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > معرفی EDO > معرفی مدیریت و کارشناسان دفتر 
سامانه هاسرویس الکترونیک

معرفی مدیریت و کارشناسان دفتر

 


نام و نام خانوادگی :

دکتر فرزانه اثنی عشری

گروه آموزشی :

 پزشکی اجتماعی،مدیر EDO

Esnaashari_f@umsha.ac.ir

دانشيار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر  فهیمه مقصودی

معاون و کارشناس EDO

MD

Medical_faculty@umsha.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر نسرین جیریایی

متخصص پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

n_jiriaee@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر زهرا صنائی

متخصص پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

 zahrasanaei@yahoo.com
 

نام و نام خانوادگی :

دکتر عهدیه غفاری

کارشناس EDO

 

MD.MPH

 

ahdiehghafari@umsha.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی :

زهرا سیدان

کارشناس مسئول امور ترفیع و ارتقای هیات علمی

 zahraseyedan@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :

مهری شمشیری

 

کارشناس EDO


 
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved