صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > اصلاحات علوم پایه > برنامه آموزشی ریفرم > ارزشیابی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

فرم ارزشیابی برنامه ادغام افقی در علوم پایه( قابل دانلود )

   دانلود : فرم ارزشیابی برنامه ادغام افقی در علوم پایه           حجم فایل 503 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved