صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > اصلاحات علوم پایه > برنامه آموزشی ریفرم > منابع آموزشی ریفرم > درسنامه های دانشکده پزشکی همدان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

درس نامه های دانشکده پزشکی همدان

 

   دانلود : درسنامه دستگاه اسکلتی-بخش آناتومی           حجم فایل 5901 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه اسکلتی-بخش دوم           حجم فایل 7953 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه محافظتی           حجم فایل 1760 KB
   دانلود : درسنامه دستگاه ایمنی           حجم فایل 1727 KB
   دانلود : درسنامه مقدمات پزشکی 2 -بافت شناسی           حجم فایل 11613 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved