صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزشي علوم پايه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

معاون آموزشي علوم پايه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی همدان

 

شرح وظایف معاونت آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی

 

1-    اداره کل امور آموزشی مربوط به کلیه رشته های دانشکده پزشکی در مقطع علوم پایه

2-    اداره کل امور آموزشی مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D

3-    اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل آموزشی با کمک مسئولان ذیربط

4-    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات آموزشی

5-    تدوین و پیشنهاد اصول اجرایی امور آموزش

6-     نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته

7-    تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده

8-    برنامه ریزی امور آموزشی با کمک واحد های ذیربط

9-    ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان در هر نیمسال

10-  ارزیابی عملکرد اعضائ هیات علمی و مدیران گروههای مختلف آموزشی

11-  نظارت بر روند برگزاری آزمون های جامع دانشجویان

12-  اداره جلسات کمیته منتخب دانشکده جهت ترفیع و ارتقاء اعضاء هیات علمی

13-   شرکت در جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 ارتباط با مسئولین
 نام :
 نام خانوادگي :
 درخواست ارتباط با :
 موضوع :
 شرح :
 ايميل :
 تلفن :
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved