صفحه اصلی > لینک های مفید 
سامانه هاسرویس الکترونیک

دفتر مقام معظم رهبري

http://www.leader.ir

رياست جمهوري اسلامي ايران

http://www.president.ir

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

http://www.behdasht.gov.ir

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir/default.aspx

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

https://www.ict.gov.ir/fa/home

وزارت مسكن و شهرسازي

http://www.mhud.gov.ir/

مجلس شوراي اسلامي

http://parliran.ir/

پايگاه اطلاع رساني آيت اله مكارم شيرازي

http://www.makaremshirazi.org/

پايگاه اطلاع رساني آيت اله نوري همداني

http://www.noorihamedani.com/

پايگاه اطلاع رساني آيت اله سيستاني

http://www.sistani.org/

پايگاه اطلاع رساني آيت اله وحيد خراساني

http://www.vahid-khorasani.ir/

استانداري همدان

http://www.ostan-hm.ir/

دانشگاه بوعلي سينا

http://www.basu.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

http://www.iauh.ac.ir/

معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي

http://www2.darman.sso.ir/

سازمان بسيج جامعه پزشكي تهران بزرگ

http://www.bmtehran.ir/

سازمان بسيج جامعه پزشكي

http://basijmed.ir/

سازمان كارو امور اجتماعي استان سامانه ثبت آمار شاغلين جديد

http://www.kar-amar.ir/

مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني وزارت بهداشت

http://www.imed.ir

سيستم اطلاعات مواليد

http://192.168.5.26

دفتر مديريت منابع فيزيكي و مجري طرحهاي عمراني

http://prm.mohme.gov.ir

نظام جامع اطلاعات شبكه سلامت كشور

http://hnis.behdasht.gov.ir

توزيع نيروهاي تخصصي

http://medcare.health.gov.ir/

اداره كل تجهيزات پزشكي

http://www.imed.ir

ستاد اجرايي طرح ثبت تجهيزات پزشكي

http://sabt.meph.ir

سيستم جامع مديريت تجهيزات پزشكي

http://www.pmq.ir

تجهيزات پزشكي و مهندسي پزشكي ايران

http://www.medicalequipment.ir/home/

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

http://port.health.gov.ir/

معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت

http://farhangi.behdasht.gov.ir/

 

http://port.health.gov.ir/mfdc

شركت فني مهندسي پويا سامانه

http://pooyasamaneh.net/RBP

سامانه كاركنان نظام اداري كشور

http://www.karmandiran.ir/

سازمان بازنشستگي كشوري

http://www.cspf.ir/

سازمان امورمالياتي كشور،نظام ماليات برارزش افزوده

https://www.evat.ir/

سامانه يكپارچه آموزش مداوم پزشكي كشور

http://hamedan.ircme.ir

سازمان بيمه خدمات درماني

http://daramad.msio.org.ir

سامانه ثبت بيماران هموفيلي

http://medcare.health.gov.ir/hoftman/dtsd/default.asp

 

http://medcare.health.gov.ir/hospman/hndhy1/default.asp

 

http://port.health.gov.ir/pages/default.aspx

پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

http://iets.mporg.ir/

سامانه يكپارچه آموزش مداوم پزشكي كشور

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=2

اهداي عضو ، اهداي زندگي

http://www.ehda.ir/

سازمان نظام پرستاري

http://www.ino.ir/

سامانه يكپارچه ثبت مرگ و مير كشور

http://ehr2.behdasht.gov.ir/death

سامانه خدمات سلامت ایرانیان

http://www.1590.ir/

نرم افزار مراقبت از عفونتهاي بيمارستاني اينيس

http://inis.health.gov.ir/

پايگاه اطلاع رساني غذا و سلامت

www.worldfood.ir

معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي

www.darman.sso.ir

سامانه اطلاعات طرح های عمرانی

http://pmis.behdasht.gov.ir

سامانه رصداشتغال کشور

http://rasad-eshteghal.ir

سامانه تایید نسخ دارویی تامین اجتماعی

http://www2.darmanzanjan.sso.ir

سامانه تایید نسخ دارویی خدمات درمانی

http://td.msio.org.ir/

وزارت کشور

http://www.moi.ir

شرکت خدمات مدد باختر

http://www.madad-bakhtar.net

سامانه مدیریت توزیع داروهای خاص

http://sepad.fdo.behdasht.gov.ir/

سامانه نظام نوین مالی وزارتخانه

http://81.91.157.132

دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارتخانه

http://nezaratebodjeh.mefa.ir/Portal/Home/

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

http://www.spac.ir

اتوماسیون اداری(چارگون) وزارت بهداشت

http://eoffice.behdasht.gov.ir/UserLogin.aspx

مرجع آموزش زبان ایرانیان

http://www.irlanguage.com/

کتابخانه پزشکی ملی آمریکا

http://www.nlm.nih.gov/

موسسه تحقیقات استریل

http://www.sterile.ir

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved