صفحه اصلی > آیین نامه ها > آئين نامه هاي دانشجويان و دستياران > تحصیلات تکمیلی دانشجویان 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1398: «رونق تولید»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved