دانشگاه علوم پزشکی همدان

فعالیت های دفتر توسعه آموزش

الف-برنامه ریزی درسی
- جلب حمایت گروه های آموزشی و همکاری با ایشان جهت تدوین اهداف آموزشی و تهیه برنامه آموزشی
( Course Plan ) و طرح درس مربوطه ( Lesson Plan ) .
- پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشجویان پزشکی عمومی با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
- پیگیری پیشنهادات نحوه بازنگری برنامه های درسی با توجه به امکانات موجود
- پیگیری رفع مشکلات و تنگناهای آموزشی نظری، عملی و بالینی در دانشکده
- ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه تدوین طرح درس و طرح دوره و راهنمای مطالعاتی دانشجویان
- برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی
با توجه به اجرای برنامه اصلاحات آموزش پزشکی عمومی ( Reform ) در فاز علوم پایه این دانشکده از شروع سال تحصیلی 91-90  تمامی برنامه های آموزشی علوم پایه تحت تاثیر این برنامه ریفرم قرار گرفته است. بطور مثال طرح درس اساتید علوم پایه باید با توجه به تغییراتی که در نحوه ارائه دروس ایجاد شده
 ( organ base ) تدوین گردد.

 
  ب- کمیته پژوهشی

برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
پیگیری و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی دانشکده به اعضای هیات علمی که طرح های پژوهشی آنها در جلسه مطرح شده
پیگیری و ابلاغ مصوبات شورای پژوهشی دانشکده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه