دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر EDO 
 
  

 

دکتر فرزانه اثنی عشری

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار

Email:Esnaashari_f@umsha.ac.ir

 
 
شرح وظایف:
همکاری و مشارکت در برنامه ریزی اصلاحات و بازنگری دوره آموزش پزشکی عمومی
مشارکت در کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی   
مشارکت در کمیته ارزشیابی دانشجو و تحلیل آزمون دانشکده پزشکی   
مشارکت در کمیته ارزشیابی دانشکده پزشکی   
مشارکت در شورای آموزشی دانشکده پزشکی
مشارکت در اعتباربخشی آموزشی دوره پزشکی عمومی دانشکده پزشکی
نظارت بر عملکرد کمیته مشورتی دانشجویی EDO
همکاری با حوزه معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
 
 
 
کارشناسان
 
  

 

دکتر فهیمه مقصودی

مدرک تحصیلی: MD

معاون و کارشناس EDO

 Email:Medical_faculty@umsha.ac.ir

 
 
  

 

دکتر نسرین جریایی

 گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

Email:n.jeyriaee@umsha.ac.ir

 
 
  

 

دکتر زهرا صنائی

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

کارشناس EDO

Email:Z.sanaee@umsha.ac.ir

 
 
  

دکتر عهدیه غفاری

مدرک تحصیلی: MD.MPH

کارشناس EDO

Email:ahdiehghafari@umsha.ac.ir

 
 
  

 

مهری شمشیری

 

کارشناس EDO

 

 
 
  

 

شهرزاد مومنی

 

کارشناس EDO