دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
استاندارد آموزش پزشکی عمومی در ایران:
 
                                              حوزه1: رسالت و اهداف
                                              حوزه2: برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی
                                              حوزه3: هیأت علمی
                                              حوزه4: منابع آموزشی و پ‍‍ژوهشی
                                              حوزه5: مدیریت عالی و اجرایی
                                              حوزه6: دانشجو
                                              حوزه7: ارزشیابی