دانشگاه علوم پزشکی همدان
ریاست مرکز مهارت های بالینی
 
  

 

دکتر رویا رئیسی

سمت: ریاست مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی

متخصص اطفال

مرتبه علمی: استادیار

Email:r.raisi@umsha.ac.ir

 
 
کارشناسان
 
خانم ناهید رضوی (کارشناسی ارشد پرستاری) مسئول واحد SkillLab
خانم یعقوبی (کارشناسی) کارشناس  واحد SkillLab