دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
  

 

 

زهرا دهبانی

کارشناس مقطع کارآموزی

تلفن: 38380436-081

داخلی : 168
 
 شرح وظایف:
 
 برنامه ریزی لاین های دانشجویان در دو سال مقطع کارآموزی
 برنامه ریزی در خصوص تقویم آموزشی نیمسال شروع و پایان بخش ها و برنامه هفتگی و برنامه امتحانات در هر ترم
انجام انتخاب واحد و تقسیم بندی دانشجویان در لاین های ارائه شده در هر ترم
ثبت انتخاب واحد دانشجویان در سیستم آموزشی هماوا
بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان در زمان معرفی به آزمون جامع
برگزاری امتحانات پایان ترم و آزمون جامع پیش کارورزی دو نوبت در سال تحصیلی
طرح درخواست دانشجویان اعم از میهمانی، تعویض پخش، انتقالی و ... در کمیته منتخب آموزشی دانشکده و پیگیری موارد موافقت شده
انتخاب استاد مشاور جهت دانشجویان در هر ترم تحصیلی
برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل کلاس درس تجویز منطقی داروها در هر ترم تحصیلی