دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 توضیحات:

 در برنامه لاین بندی دروس تئوری اطفال-جراحی-زنان-روانپزشکی-اعصاب-عفونی همزمان با بخش های مربوطه در بیمارستان ارائه می گردد.