دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر منصور حیدری
 
گروه آموزشی : معارف اسلامی
مرتبه علمی: دانشیار(مدیر گروه)
ایمیل:         ma.heidari@umsha.ac.ir
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر احمد نادری عفیف
 
گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        naderi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید محمد معصومی
 
گروه آموزشی : معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        sm.masoomi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر نقی غیاثی

گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        ghiasi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سعید کاظمی

گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        s.kazemi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر میترا بهرامی
 
گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        m.bahrami@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر وحید یادگاری سرور
 
گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        v.yadegarisoroor@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی: دکترحسین زارع

گروه آموزشی : معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

 ایمیل:      h.zare@umsha.ac.ir

 فیلد کاری:

 لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتربهروز شورچه  

گروه آموزشی : معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

 ایمیل:      h.zare@umsha.ac.ir

 فیلد کاری:

 لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 
cv

 

نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه زنگنه

گروه آموزشی : معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار

 ایمیل:      m.zanganeh@umsha.ac.ir

 فیلد کاری:

 لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 
cv