دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام و نام خانوادگی :  دکتر صفورا نیک زاد

گروه آموزشی : فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار(مدیر گروه)
ایمیل:        snikzad@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر وحیده نظری

گروه آموزشی: فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        va.nazari@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرضیه میرزائیان

گروه آموزشی: فیزیک پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:         
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

برنامه هفتگی-cv