دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

نام و نام خانوادگی :  دکترعلی قلعه ایها
گروه آموزشی : متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استاد (مدیر گروه)
ایمیل:        ghaleiha@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد حقیقی
گروه آموزشی: متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل:        haghighi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر لیلا جهانگرد
گروه آموزشی : متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استاد
ایمیل:       leila.jahangard@umsha.ac.ir
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر امیر کشاورزی
گروه آموزشی : متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       a.keshavarzi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر هلن بهمنش

گروه آموزشی : فوق تخصص روانپزشکی کودک
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       i@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سولماز اعلایی

 
گروه آموزشی : متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       @umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مجتبی طیبی
گروه آموزشی: متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل: m.tayebi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر منا دوستی زاده
گروه آموزشی: متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر امین ماهورام مشهدی
 
گروه آموزشی: متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:  a.mahouram@umsha.ac.ir
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 
cv

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرضیه عفت پناه
 
گروه آموزشی: متخصص روانپزشکی
مرتبه علمی: استادیار
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 
cv