دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام و نام خانوادگی :  دکتر هادی غضنفری

گروه آموزشی : روانشناسی بالینی
مرتبه علمی: استادیار(مدیر گروه)
ایمیل:        h.ghazanfari@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر لطیف مرادویسی

گروه آموزشی : روانشناسی بالینی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       l.moradveisi@umsha.ac.ir
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

https://isid.research.ac.ir/Latif_Moradveisi