دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی
بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی

بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی

بررسی رسالت‌ها، دغدغه‌ها و چشم‌انداز دانشکده پزشکی در دیدار دکتر مجذوبی با رییس و مسئولان دانشکده پزشکی