دانشگاه علوم پزشکی همدان

برنامه هفتگی گروه ارتوپدی

نام و نام خانوادگی :  دکتر حسین صارمی

گروه آموزشی : متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی دست)
مرتبه علمی: دانشیار(مدیر گروه)
ایمیل:        h.saremi@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:
 لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر غلامرضا قربانی امجد

گروه آموزشی: متخصص ارتوپدی (فلوشیپ جراحی زانو)
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:        ghorbaniamjad@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:
لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرتضی مجیدی

گروه آموزشی : متخصص ارتوپدی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       m.majidi@umsha.ac.ir
فیلد کاری:
لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر بیژن حیدری

گروه آموزشی : متخصص ارتوپدی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       b.heidari@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:

لینک پژوهشی و پایان نامه ها:

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سپهر شیروئی

گروه آموزشی : متخصص ارتوپدی
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:       S.shiroei@umsha.ac.ir 
فیلد کاری:
لینک پژوهشی و پایان نامه ها: