دانشگاه علوم پزشکی همدان

اهداف کلی
ارتقاء سطح کیفی دانشجویان و تربیت نیروی انسانی متعهد و توانمند حرفه ای
ارتقاء بهره وری خدمات اداری، مالی و پژوهشی
ارتقاء تعاملات بین المللی دانشکده

اهداف کمی
بهبود فرآیندهای آموزشی
بهود فرآیندهای پژوهشی
افزایش امکانات رفاهی دانشجویان و بروزرسانی تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی
مستندسازی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده
تناسب سازی نیروی انسانی با تشکیات سازمانی دانشکده
استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی در راستای ارتقاء تعاملات بین المللی دانشکده

ارزش ها
۱-پایبندی به اصول و ارزش های الهی، اسلامی و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
۲-پایبندی به اصل شایسته سالاری در بکارگیری نیروی انسانی و انتصاب مدیران
۳-تعهد به حفظ کرامت انسانی و رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع
۴-صیانت از اساتید، نخبگان و دانشجویان
۵-رعایت قوانین، مقررات، ترویج فرهنگ مسئولیت-پذیری و قانون مداری
۶-رعایت عدالت در راس کلی خدمات آموزشی -پژوهشی
۷-تعهد به پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش در حوزه علوم پزشکی با رویکرد توسعه تحصیلات تکمیلی
۸-پایبندی به گسترش دانش پزشکی از طریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی. و دانش بنیان با رویکرد تیمی و کار گروهی
۹-تلاش برای فراهم نمودن امکانات تحقیق و پژوهش با رویکرد افزایش توان علمی در حل مسائل و مشکلات بهداشتی و درمانی جامعه
۱۰-تلاش در جهت حضور مؤثر و فعال در رقابتهای حوزه دانش و پژوهش در عرصه های داخلی و بین المللی
۱۱-پایبندی به اصل تبادل اطلاعات علمی و پژوهشی با مؤسسات آموزش عالی و دیگر بخشهای فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی با مراکز و سازمانهای داخلی و بین المللی
۱۲-مراقبت در حفظ و بکارگیری صحیح منابع و جلوگیری از اتلاف آن