دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی همدان
 

 

دکتر مجتبی خزایی

سمت: معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 38380462-081

Email:m.khazaei@umsha.ac.ir

  
شرح وظایف:
 
نظارت بر امور و برنامه های آموزشی دانشکده
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولان ذیربط
نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
شرکت در جلسات معاونت آموزشی و پیگیری امور مربوطه
ارزیابی عملکرد آموزشی گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی و دانشجویان
نظارت و اجرای آزمونهای جامع دانشگاهی و کشوری
حضور در جلسات شورا ها و کمیته های دانشکده و پیگیری مصوبات
نظارت بر برنامه پزشکی عمومی/ تحصیلات تکمیلی/ تخصصی/ فوق تخصصی