دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسئول امور مالی:
  

 

 

مجتبی مهرشاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

تلفن: 081-38380572

داخلی : 599
     مسئول امور اداری:
  

 

 

سیده زهرا حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت

تلفن: 38380572-081

داخلی : 181