دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاون آموزش علوم پایه دانشکده پزشکی همدان
 

 

دکتر علی مهدوی نژاد

سمت: معاون آموزش علوم پایه

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 38380462-081

Email:al.mahdavinejad@umsha.ac.ir

  
 
 
     
شرح وظایف:
 نظارت بر امور و برنامه های آموزشی دانشکده
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولان ذیربط
نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
شرکت در جلسات معاونت آموزشی و پیگیری امور مربوطه
ارزیابی عملکرد آموزشی گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی و دانشجویان
نظارت و اجرای آزمونهای جامع دانشگاهی و کشوری
حضور در جلسات شورا ها و کمیته های دانشکده و پیگیری مصوبات
نظارت بر برنامه پزشکی عمومی/ تحصیلات تکمیلی/ تخصصی/ فوق تخصصی