دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام واحد

شماره مستقیم

کد

ریاست دانشکده

۳۸۳۸۰۴۶۲

081

معاونت علوم پایه

۳۸۳۸۰۴۶۱

081

معاونت اداری مالی

۳۸۳۸۰۴۶۲

081

امور اداری

۳۸۳۸۰۵۵۷

081

تلفتخانه پزشکی

۳۸۳۸۰۵۷۲

۳۸۳۸۰۵۷۴

۳۸۳۸۰۵۸۳

۳۸۳۸۰۹۱۶

 

081