دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی همدان
 

 

دکتر غلامرضا شفیعی

سمت: معاون اداری و مالی

دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 38380462-081

Email:g.shafiei@umsha.ac.ir

برنامه حضور: 7:30 - 14:30                ملاقات : روزهای زوج:  ساعت 10-12
 
 
     
شرح وظایف :
دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده
نظارت واجرای صحیح ائین نامه ها، دستورالعمل ها ومقررات اداری مالی
بررسی نیازهای مالی سالیانه دانشکده از طریق تشکیل جلسات با معاونت های آموزشی ، پژوهشی ، و فرهنگی دانشجوئی با نظارت ریاست دانشکده
دریافت بودجه اختصاص یافته و نظارت بر هزینه آن طبق اعتبارات تخصیصی
هماهنگی و تعامل با مدیریت امور مالی و معاونت پشتیبانی دانشگاه
بررسی نیروی انسانی مورد نیاز با همکاری سایر معاونت های دانشکده و ریاست دانشکده بر اساس چارت تشکیلاتی
پیگیری جایگزینی نیروهای بازنشسته هیئت علمی و یا پذیرش استخدام های جدید
هماهنگی و تعامل با سلسله مراتب اداری موجود در دانشگاه
نیاز سنجی و پیگیری در راستای تامین نیازهای(پرسنلی،رفاهی،فضای فیزیکی،تجهیزات،تعمیرات، نگهداشت و...)دانشکده
نظارت بر عملکرد بخش های اداری و پشتیبانی دانشکده
شرکت در سمینارها ، جلسات وکلاس های آموزشی مربوطه
تلاش در راستای ایجاد فضای همدلی بین پرسنل و تکریم ارباب رجوع
نظارت بر واحدهای تابعه با هماهنگی ریاست دانشکده
مستند سازی و تهیه گزارش های اماری از عملکرد دانشکده
نظارت بر برنامه آموزشی پزشکی عمومی/ تحصیلات تکمیلی/ تخصصی/ فوق تخصصی