دانشگاه علوم پزشکی همدان
ترکیبی                                        نیاز به مراجعه به واحد                                        الکترونیکی                                           
ثبت نام دستیاران آموزشی میهمانی دستیاران انتقالی دستیاران
انتخاب واحد-حذف و اضافه   دفاع تحصیلات تکمیلی  
انتخاب لاین   دفاع پزشیکی عممومی  
میهمانی-انتقال دانشجو   فارغ التحصیلی دانشجویان  
مرخصی تحصیلی      
اعتراض به نمرات اداری و مالی تمدید قرارداد هیات علمی  
    جذب هیات علمی  
    محرومیت از مطب بالینی  
    محرومیت از مطب پایه  
       
  واحد EDO ترفیع هیات علمی  
    ارتقا هیات علمی