دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
نام فرآیند: ثبت نام دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و فوق تخصصی
تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی
مشتریان: دستیاران
هدف: انجام ثبت نام اینترنتی دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی