دانشگاه علوم پزشکی همدان

راهنمای ارزیابی عملکرد  سال 1402

  فرآیند های آموزشی              
 
  فرآیند های واحد دستیاری               
  فرآیندهای اداره آموزش  
     
     
     
   
 فرآیند های اداری مالی                     
     
     
     
      فرآیندهای حوزه مالی
   
 
   
 فرآیندهای واحد  EDO                   
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
  فرآیندهای خدماتی                         
   
 
   
 
تعمیرات تجهیزات