دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: جذب اعضای هیئت علمی
نام واحد: واحد اداری
تامین کنندگان:وزارت بهداشت-معاونت آموزشی-شورای آموزشی-مدیرگروه- واحد اداری
مشتریان: متقاضیان هیئت علمی پایه و بالینی

هدف:جذب اعضای هیئت علمی پایه و بالینی جدید بر اساس اعلام نیاز