دانشگاه علوم پزشکی همدان
معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده پزشکی همدان
 

 

دکتر سید سامان طالبی

سمت: معاون آموزش پزشکی عمومی

متخصص بیماریهای داخلی

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن: 38380462-081

Email:s.talebi@umsha.ac.ir

  
 
 شرح وظایف :
 
نظارت بر امور و برنامه های آموزشی دانشکده
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولان ذیربط
نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته
شرکت در جلسات معاونت آموزشی و پیگیری امور مربوطه
ارزیابی عملکرد آموزشی گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی و دانشجویان
نظارت و اجرای آزمونهای جامع دانشگاهی و کشوری
حضور در جلسات شورا ها و کمیته های دانشکده و پیگیری مصوبات
نظارت بر برنامه پزشکی عمومی/ تحصیلات تکمیلی/ تخصصی/ فوق تخصصی

شرح وظایف مسئولین آموزش پزشکی عمومی:
 
 هماهنگی کامل با معاون آموزش پزشکی عمومی دانشکده و شرکت در جلسات مرتبط
 نظارت بر ارزیابی دانشجویان پزشکی در بخش های بالینی
 رسیدگی به اعتراضات دانشجویان پزشکی در خصوص نمره و ارایه گزارش به دانشکده
 توجیه بدو ورود دانشجویان پزشکی و ارسال صورتجلسات مربوطه از طریق گروه مربوطه
 هماهنگی با مسئولین دانشکده در خصوص برگزاری آزمون های پایان بخش و گزارشات مربوط به آنها
 نظارت بر اجرای قوانین پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان پزشکی و ارائه گزارش به دانشکده
 نظارت بر کیفیت و کمیت کشیک کارورزان پزشکی و پاسخ دهی در مورد آنها تحت نظر گروه آموزشی مربوطه
 هماهنگی لازم با اعضای گروه آموزشی مربوطه در خصوص اجرای برنامه های مربوط به آموزش یا ارزیابی دانشجویان پزشکی در بخش بالینی مربوطه
 نظارت بر کیفیت برنامه های آموزشی دانشجویان پزشکی بخصوص در بخش سرپایی و پاسخدهی به مسئولین دانشکده در این ارتباط
 همکاری با دانشکده در خصوص ماموریت های واگذار شده (نظارت بر آزمون های کلان منطقه، همکاری در آزمون صلاحیت بالینی، همکاری در اعتباربخشی پزشکی عمومی و ...)
 همکاری با معاون آموزشی بیمارستان در پیاده سازی استانداردهای آموزشی