دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: درخواست خدمات عمومی
مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان
هدف: انجام امور خدماتی(نظافت-جابجایی و... )

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی