دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: ارتقاء اعضای هیئت علمی
نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)
تامین کنندگان:هیئت ممیزه-ارتقاء- واحد تحقیق و توسعه
مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی
هدف: ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)