دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: برگزاری آزمون ارتقاء دستیاران
نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی
تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی
مشتریان: دستیاران
هدف: برگزاری سالانه آزمون ارتقاء ویژه دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی