دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: بررسی انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد
نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)
تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه
مشتریان: گروههای آموزشی-دانشجویان
هدف:بررسی و کنترل انطباق اجرای کوریکولوم با استاندارد

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه