دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: ترفیع اعضای هیئت علمی
نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)
تامین کنندگان:هیئت ممیزه-کمیته ترفیع- واحد تحقیق و توسعه
مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی
هدف: ترفیع اعضای هیئت علمی به صورت سالانه و هر چند سال یکبار

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)