دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: بررسی طرح درس اساتید
نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)
تامین کنندگان:مدیرگروه-شورای آموزشی- واحد تحقیق و توسعه
مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی
هدف:بروز رسانی طرح درس اساتید

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه