دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: درخواست تعمیرات تاسیساتی
مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان
هدف: انجام امور تاسیساتی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی