دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی
نام واحد: واحد اداری
تامین کنندگان:هیئت جذب-معاونت آموزشی- واحد اداری
مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی
هدف: تمدید قرارداد اعضای هیئت علمی قراردادی پایه و بالینی

مسئول واحد: واحد اداری