دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: نظرسنجی از دانشجویان در خصوص نحوه اجرای کوریکولوم
نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)
تامین کنندگان:معاونت آموزشی- واحد تحقیق و توسعه
مشتریان: گروه های آموزشی-دانشجویان
هدف:بررسی و بهبود نحوه اجرای کوریکولوم

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه