دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: عقد قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه
نام واحد: واحد اداری
تامین کنندگان:معاونت توسعه-معاونت آموزشی- واحد اداری
مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه
هدف: بررسی فعالیت های آموزشی-پژوهشی و تایید قرارداد محرومیت از مطب اعضای هیئت علمی پایه

مسئول واحد: امور اداری