دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند: درخواست تعمیر تجهیزات تخصصی
مشتریان: اعضای هیئت علمی-کارکنان- دانشجویان
هدف: انجام تعمیر تجهیزات تخصصی

مسئول فرآیند: واحد امور عمومی