دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
نام فرآیند: نقل و انتقال دستیاران

نام واحد:  آموزش تخصصی و وفوق تخصصی
تامین کنندگان:مدیرگروه-واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی- معاونت آموزشی
مشتریان: دستیاران
هدف: انجام اینترنتی نقل و انتقالات دستیاران

مسئول واحد: واحد آموزش تخصصی و فوق تخصصی