دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
نام فرآیند: مرخصی تحصیلی

نام واحد: اداره آموزش
تامین کنندگان:  اداره آموزش
مشتریان: دانشجویان
هدف: مرخصی تحصیلی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش