دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام فرآیند:دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نام واحد: اداره آموزش
تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش
مشتریان: دانشجویان
هدف: دفاع دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی

مسئول واحد: واحد امور پایان نامه اداره آموزش