دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
نام فرآیند: اعتراض دانشجو به نمرات

نام واحد: اداره آموزش
تامین کنندگان: استاد- اداره آموزش
مشتریان: دانشجویان
هدف: بررسی و پاسخگویی به اعتراض دانشجو به نمرات  در هر نیمسال تحصیلی

مسئول واحد: مدیر اداره آموزش