دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
نام فرآیند: انتخاب لاین دوره کارورزی و کارآموزی

نام واحد: اداره آموزش
تامین کنندگان:  اداره آموزش
مشتریان: دانشجویان
هدف: انجام انتخاب لاین دانشجویان مقطع کارآموزی و کارورزی

مسئول واحد: واحدکارورزی و کارآموزی اداره آموزش