دانشگاه علوم پزشکی همدان

 شناسه کمیته تخصیص      جدول زمانبندی کمیته تخصیص

اعضای کمیته تخصیص
 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت:
 1  دکتر محسن عالمی رییس دانشکده
 2  دکتر عارفه ریحانی معاون اداری و مالی دانشکده
3  رویا دشتکی مسئول امور عمومی
4  مسعود نظری کارپرداز